امکانات سخت افزاری و نرم افزار نصب ویتایگر

الزامات نصب ویتایگر

اگر هنوز نرم افزار CRM ویتایگر فارسی را دانلود نکرده اید، فرم زیر را برای ارسال لینک دانلود تکمیل کنید:

ویتایگر برای عملکرد صحیح همچون نرم افزارهای دیگر، نیاز به ابزارها و منابع سخت افزاری و نرم افزاری دارد. در ادامه نیازمندی های نصب این نرم افزار را مشاهده می کنید:

حداقل ملزومات سخت افزاری سرور

 Intel X86 or X64, 2GB RAM and 5 GB free disk space. 

سیستم عامل های سرور

Windows 2K3 , Windows 2K8, Windows 2K12, Debian 4.0/5.0, Centos up-to 6.5, Fedora Core 6/9 , OS X Server

تنظیمات وب سرور

1. php نسخه 5.2 به بالا
2. Apache نسخه 2 به بالا

تنظیم PHP Configuration

safe_mode off
display_errors on
file_uploads on
max_execution_time 0
memory_limit 32M
log_errors off
output_buffering on
register_globals off
short_open_tag on
max_input_vars 1500+
post_max_size 10M+
upload_max_filesize 10M+
magic_quotes_gpc off
magic_quotes_runtime off
zlib.output_compression off
zend.ze1_compatibility_mode off
session.auto_start off
magic_quotes_sybase off
session.gc_maxlifetime 21600+
session.gc_divisor 500+
session.gc_probability 1

تنظیمات mysql

SQL_MODE Should not have STRICT_TRANS_TABLE
ENGINE=InnoDB Should be available. (Turn off --skip-innodb)

ماژول های PHP

:PHP Extensions
Soap
GD
IMAP
Zlib
OpenSSL
Curl
mime_magic or fileinfo

می خواهید نرم افزار ویتایگر را نصب کنید؟